UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2023 dochází ke změně úhrad na základě vyhlášky 440/2022 sbírky.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

PAMPELIŠKA

HOME > DOMOV PRO SENIORY > Domácí řád

Domov pro seniory Pampeliška, Máchova 265, Stráž pod Ralskem, 471 27

Domácí řád

                                                                                            

Domov pro seniory Pampeliška

Verze č. 3.  upravená únor 2016

Úvodní ustanovení

Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného života a pořádku v Domově pro seniory  (dále jen Domov). Je závazný pro klienty, zaměstnance i návštěvníky Domova. Domovní řád vychází z principů zachování lidské důstojnosti klientů, služeb, z respektu k jejich potřebám a názorům. Upravuje normy soužití klientů, jejich práva a povinnosti, popisuje rozsah poskytovaných služeb. Klade důraz na dodržování lidských a občanských práv.

Domácí řád vychází i ze zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

Článek I.

Poslání Domova  

Domov Pampeliška je poskytovatelem pobytových sociálních služeb klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§49 zák. č.108/2006 Sb.).  Na základě individuálně zjištěných potřeb a přání klienta je mu v Domově poskytována pomoc a podpora směřující k důstojnému, aktivnímu a co nejvíce samostatnému způsobu života v rámci možností mu daných zdravotním a psychickým stavem.  

Článek II.

Rozsah poskytovaných služeb

DPS dle vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění, poskytuje:

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně-terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Článek III.

Cíle Domova  

Hlavním cílem Domova Pampeliška je poskytování rezidenčních (pobytových)

služeb. Dalšími dílčími cíli jsou:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů  
 • podpora v odpovědnosti za své chování, samostatné rozhodování
 • poskytování služby na základě individuálních potřeb a přání vyjádřených jak klientem, případně jeho blízkých, tak i ze strany zaměstnanců, případně dalších osob jsoucích v kontaktu s klientem
 • na základě pravidelně aktualizovaných individuálních plánů poskytování služeb kvalitně a efektivně
 • služby poskytovat kvalifikovaným personálem na profesionální úrovni

Článek IV.

Principy Domova  

Při poskytování služeb v Domově vycházíme ze zásad

 • Listiny základních práv a svobod
 • Etického kodexu práv pacientů
 •  Etického kodexu zaměstnanců Pampelišky, o.p.s.
 • Práv seniorů

Článek V.

Cílová skupina - Domov pro seniory

Cílovou skupinu tvoří mladší senioři (60 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále pro seniory z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.

Do Domova pro seniory nemohou být přijati klienti, jejichž:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci  
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v Domově pro seniory
 •             

                                                   Cílová skupina - Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinu tvoří klienti (od 45 let), kteří jsou postižení Alzheimerovou nemocí či jinými druhy demence, osoby s chronickým duševním onemocněním, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu.

Do Domova se zvláštní režimem nemohou být přijati klienti, jejichž:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci  

                                                                                    

                                                                                          Článek VI.

                                                                                     Popis Domova  

 • Domov je tvořen třemi budovami. 2 propojenými ubytovacími 8mi podlažními objekty a třetím  objektem, který je stravovací. Společně jsou propojeny tzv.spojovacím krčkem. Stravovací objekt, který je vpravo od recepce je jednopodlažní budova ve které je zajištěno  stravování. V přízemí je bufet, kde si mohou klienti zakoupit pochutiny nebo posedět u kávy, dále je zde jídelna pro klienty DPS, ve které se případně odehrávají i kulturní akce a zbytek prostor tvoří zázemí pro kuchyni. V 1.patře je jídelna pro veřejnost, kancelář vedoucí stravovacího zařízení a školící místnost.  Ve spojovacím krčku, který je vstupním prostorem pro návštěvníky i klienty je recepce, kde jsou podávány potřebné informace. Obě osmipodlažní objekty jsou budovami ubytovacími.  V našem Domově Pampeliška jsou klienti ubytování v tzv. buňkách, které tvoří ubytovací pokoj buď 1 lůžkový, nebo 2 pokoje, jeden 1 lůžkový a jeden dvoulůžkový. Každý pokoj má svůj balkon a buňce náleží vlastní sociální zázemí (sprchový kout, WC). Jednotlivé pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Klienti mohou využívat vybavení Domova Pampeliška, nebo si mohou po dohodě s vedením pokoj vybavit, případně pouze dovybavit vlastním nábytkem. Pokoje nejsou vybaveny TV, rádiem ani ledničkami. Pokud má klient zájem, může si přinést vlastní. Za TV a rádio musí platit poplatek za spotřebu el. energie a koncesionářské poplatky dle zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Klienti mají volný přístup do všech prostor  Domova a přilehlého okolí, pokud nejde o prostory uzamčené, nebo jinak označené (např. sklady, kuchyně, kotelna, údržba) a soukromé prostory jiných klientů.

                                                                                       Článek VII.

                                                                      Přijetí do Domova Pampeliška

 • Zájemce o přijetí musí být seznámen před příchodem do Domova Pampeliška s organizací i všemi nabídkami, které poskytuje. Je mu doporučeno zařízení si předem prohlédnout. V případě zájmu o přijetí uchazeč vyplní Žádost o přijetí, která je zařazena do pořadníku.
 • Nenastěhuje -li se nový klient v předem dohodnuté lhůtě, oznámí tuto skutečnost sociální pracovnici nebo ředitelce, aby mohl být vyzván k přijetí další žadatel. Požádá-li povolaný žadatel o odložení přijetí do Domova, dává k tomu souhlas ředitelka nebo vedoucí zařízení.  
 • Sociální pracovnice převezme od klienta (případně jeho zákonného zástupce)  podklady, které jsou nezbytné k přijetí, tj. Žádost o přijetí, Vyjádření ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu, kopii důchodového výměru, pokud jeho příjem je nižší než náklady spojené s ubytováním a stravováním, kopii Rozhodnutí o příspěvku na péči.
 • Při přijetí do Domova musí mít s sebou další doklady (OP, kartičku zdravotní pojišťovny, potřebné léky minimálně na týden). U klientů, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, podává léky  zdravotnický personál, případně zajišťuje dohled.  

                                                                                                 Článek VIII.

                                                                                       Ubytování v Domově  

 • Klient je při příchodu do Domova ubytován v předem domluveném jedno či dvoulůžkovém pokoji. Pokud je to možné, při výběru pokoje se přihlíží k aktuálně volným místům, přání klienta a k jeho zdravotnímu stavu.
 • Buňky jsou užívány klienty stejného pohlaví. Toto neplatí v případě manželů, sourozenců, vztahu druh družka, rodič dítě či jiný partnerský vztah, pokud této žádosti lze z provozního hlediska vyhovět.
 • Při nástupu do Domova mohou být osobní věci klienta (oblečení) označeny nažehlovacími štítky. Na štítku je příjmení klienta. Štítkování prádla je jednorázově zpoplatněno.    Všechny věci klienta jsou zaznamenávány do soupisu, který je založen v kartě. Pokud si klient nepřeje označení věcí, nemůže Domov nést odpovědnost za jejich případnou ztrátu. Domov nenese odpovědnost ani v případě, že klient má prádlo sám označené fixou na textil (je vypratelná).
 • Klient má možnost po předchozí dohodě se sociální pracovnicí si s sebou do Domova Pampeliška přinést vlastní výzdobu či dovybavení pokoje (křeslo, skříňku, obrázek, ...) Pokud bude ubytován na dvoulůžkovém pokoji, musí se přihlížet i k názoru spolubydlícího. Stejně tak se musí přihlížet i ke stavebnímu uspořádání pokoje a podmínkám bezpečnosti provozu.  Pokud klient bude bydlet v jednolůžkovém pokoji, může si po předchozí dohodě pokoj kompletně vybavit vlastním nábytkem (kromě polohovacího lůžka).  
 • Se souhlasem vedení Domova si může uživatel položit koberec. V tomto případě si

      zajišťuje čištění a vysávání koberce sám nebo má možnost nakoupit úklid koberce

      jako fakultativní službu.

 • Klient ubytovaný v jednolůžkovém pokoji, má možnost si kdykoli svůj pokoj zamykat. Pokud klíč ztratí, musí na své náklady nechat udělat duplikát. Pokud je mimo zařízení, je jeho pokoj uzamčen.
 • V odůvodněných případech může být klient v průběhu pobytu na základě vlastní žádosti přemístěn na jiný pokoj (např. v případě navázání bližších partnerských vztahů, změny zdravotního stavu, v případě neshod se spolubydlícím a jiné).  Změnu může navrhnout i personál Domova, nebo lékař. Tato změna musí být s klientem předem projednána a musí s ní souhlasit.  
 • Klient může po předchozí dohodě se sociální pracovnicí na pokoji používat vlastní

      elektrospotřebiče jako je TV, rádio, CD přehrávač nebo ledničku do obsahu 60 l. Za

    tyto elektrospotřebiče je povinen platit měsíčně Domovu za spotřebu el. energie dle

    aktuálního Sazebníku.  Za povolené spotřebiče zodpovídá každý klient sám,        zároveň je povinen zajišťovat na své náklady jejich revize i případné opravy. Při    nefunkčnosti vlastních spotřebičů je povinen zajistit jejich likvidaci. Pokud není

          schopen zajistit likvidaci sám, zajistí ji Domov na náklady klienta v plné výši.

 • V Domově Pampeliška není povoleno na pokojích přechovávat živá zvířata, věci hygienicky závadné a věci, jejichž manipulací by mohlo dojít k úrazu či poškození majetku Domova, k hygienicko-epidemiologickému ohrožení .
 •  Poskytnout ubytování cizí osobě ve svém pokoji není klientovi dovoleno.
 • Věci v majetku Domova Pampeliška přidělené klientům, zůstávají majetkem Domova. Klienti jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při odchodu z Domova je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání. Bez předchozího souhlasu je nelze přemisťovat do jiných prostor, skladovat na balkoně či využívat jiným způsobem, než k jakému jsou určeny, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě. 
 • Klientům je doporučováno, aby si, v rámci svých zdravotních možností a zvyklostí, na pokoji udržovali pořádek a čistotu. Odpadky je zakázáno vyhazovat jak z balkonů, tak odhazovat do toaletních mís.

Článek IX.

Úhrada za pobyt

 1. Celková úhrada za poskytnuté služby je stanovena jako součet následujících úhrad:
 1. úhrada za ubytování dle typu a velikosti pokoje - (viz. sazebník úhrad)
 2. úhrada za stravu - (viz sazebník úhrad)
 3. úhrada za základní služby pomoci a podpory tj. příspěvek na péči, který byl klientovi přiznán dle zákona o sociálních službách a to ode dne nástupu do Domova v plné výši. Pokud bude klientovi příspěvek na péči vyplacen zpětně, je povinen doplatit tuto úhradu zpětně za dobu, po kterou mu byly základní služby pomoci a podpory Domovem poskytovány.
 1. Klient je povinen dle Smlouvy, v termínu do 15. dne v měsíci a způsobem dohodnutým se sociální účetní zaplatit úhradu ve stanovené výši.
 1. Klient má po dohodě s Domovem právo na poskytování fakultativních služeb. Částka za tyto služby je hrazena buď ihned, nebo v termínu úhrad.

Článek X.

Stravování

Strava v Domově Pampeliška svým složením, úpravou a množstvím odpovídá stravovacím normám, hygienickým požadavkům, věku a zdravotnímu stavu klientů. Na vlastní žádost nebo doporučení lékaře dostává klient dietní stravu připravovanou ve vlastní kuchyni Domova. Strava je podávána 3x denně.

Rozvrh vydávání stravy:

      - snídaně               8,00 -    9,00 hod.

      - oběd                   12,00 -  13,00 hod.

      - večeře                 18,00 -  19,00 hod.

Strava je klientům podávána buď ve velké společné jídelně ve stravovacím objektu, v malé jídelně na oddělení, nebo na pokoji (dle individuálních potřeb klienta). Stejně tak dle individuální potřeby je klientům podávána strava ve stavu nakrájeném, mletém, či mixovaném. Pokud klient není schopen se stravovat sám, je mu poskytnuta podpora, nebo je nakrmen.

 • Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě v ubytovací části. V případě připomínek ke stravování se mohou klienti obracet na personál oddělení, vrchní sestru nebo na vedení Domova, připomínky jsou zaznamenány do sešitu "Připomínky ke stravě" a projednávány s vedoucí stravovacího provozu.
 •  V jednotlivých podlažích, pokud klienti nemají svoje, mají k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající ošetřovatelský personál
 • Klient, který plánuje pobyt mimo Domov je povinen oznámit tuto skutečnost službu konající zdravotní sestře nebo sociální pracovnici: 
  a) odchod Út Pá den předem do 8.00 hodin ráno
  b) odchod So, Ne, Po nejpozději v pátek do 8.00 hodin ráno. 
  Službu konající zdravotní sestra zaznamená odhlášení, aby klientovi mohla být vrácena poměrná část úhrady za stravu tj. částku, která připadá na suroviny. Částka za režii zůstává Domovu.  
 • V případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení odhlašuje stravu službu konající zdravotní sestra. Článek XI.Výplata důchoduPokud je důchod klientovi poukázán společnou výplatnicí ČSSZ na účet Domova Pampeliška, je od jeho výše odečtena měsíční úhrada za pobyt a služby v Domově  Pampeliška a zůstatek je vyplácen vždy 15. v daném měsíci sociální účetní. Připadne-li tento den na sobotu, zůstatek důchodu se vyplácí v pátek 14. dne příslušného měsíce a pokud 15. den v měsíci připadne na neděli je tento zůstatek důchodu  vyplácen v pondělí 16. dne příslušného měsíce.Zůstatek důchodu vyplácí sociální účetní proti podpisu klienta ve své kanceláři, nebo pokud to jeho zdravotní stav neumožňuje, je mu zbytek vyplacen v pokoji. Pokud není klient schopen podepsat převzetí zůstatku důchodu, uskuteční se toto převzetí za přítomnosti dvou svědků, kteří svým podpisem dosvědčí akt předání peněz, případně je požádáno na soc. odboru obce s rozšířenou působností o stanovení zvláštního příjemce. (součástí žádosti je i vyjádření lékaře). Není-li klient schopen disponovat se svým kapesným (např.upoutaný na lůžko), může udělit rodinnému příslušníkovi nebo jiné osobě a to na základě písemné plné moci dispoziční oprávnění.Za klienta, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá kapesné jeho zákonný zástupce. Pokud není ustanoven, musí Domov požádat obec odbor sociálních věcí o stanovení zvláštního příjemce. O hospodaření s finančními prostředky vede potřebnou průkaznou evidenci vždy opatrovník.              Článek XII.Úschova peněžních částek, osobních dokladů a cenných předmětůPři nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově má klient možnost požádat sociální účetní Domova Pampeliška o převzetí cenných věcí, vkladních knížek, osobních dokladů i finanční hotovosti do úschovy do trezoru.
 • Přijetí těchto věcí sociální účetní stvrdí vydáním potvrzení o převzetí. Jde-li o finanční částky, vydá příjmový pokladní doklad, jde-li o VK nebo cenné věci, vystaví tzv. Složní list (v počtu 3 ks), který je číslován v pořadí a kde je popsána věc uložená k úschově. 1x obdrží klient nebo zákonný zástupce, 1x je uložen do složky u sociální účetní a 1x je uložen do sociální dokumentace u sociální pracovnice. Všechny předměty uloží následně uloží do trezoru a zavede je do evidence depozit klienta.  
 • Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty věcí, které klient nepředal k úschově při vynuceném opuštění Domova (např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení), zaměstnanec ve službě na oddělení se svědkem pořídí jmenovitý seznam a předá tyto věci proti podpisu do úschovy sociální účetní, která převezme tyto věci do úschovy.
 • Domov pro seniory nezodpovídá za věci, cennosti, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení.
 • Uložené cennosti budou klientovi nebo jeho zákonnému zástupci vráceny na základě jeho žádosti nebo při trvalém opuštění Domova Pampeliška a to po podepsání předávacího protokolu, který s klientem či jeho zákonným zástupcem sepíše odpovědný pracovník.
 • V případě úmrtí jsou tyto cennosti, vkladní knížky a finanční hotovost vydány zákonným dědicům na základě pravomocného rozhodnutí soudu či notáře dědického řízení.

Článek XIII.

Přeplatky na úhradě  

Poskytovatel vyúčtuje přeplatky na úhradě při splnění následujících podmínek:

 • Přeplatek na ubytování:V případě předčasného ukončení pobytu (úmrtí, odchod do jiného zařízení, ...) je provedena vratka za pobyt v plné výši ode dne ukončení pobytu.
 • Přeplatky na stravování: 
  Domov vyúčtuje přeplatky na úhradě stravy při splnění následujících podmínek:Klient dodrží pravidla odhlášení stravy dané Domovním řádemPři splnění výše uvedeného Domov vrátí klientovi výši nákladů na potraviny (potravinovou jednotku) za každý den odhlášení, počínaje prvním dnem nepřítomnosti.  Při ukončení pobytu v Domově je klientovi vrácena plná stravovací jednotka ode dne ukončení (ne za dobu, pokud byl v rámci pobytu v Domově hospitalizován).
 • Přeplatky jsou vyúčtovány vždy do 10.dne následujícího měsíce.Článek XIV.Používání elektrických spotřebičů, bezpečnost a požární ochranaKlient může používat vlastní elektrospotřebiče (lednici o obsahu do 60 l, TV, rádio, CD přehrávač, stolní lampu, notebook, počítač) za předpokladu řádného technického stavu, dodržování bezpečnostních opatření při provozu. Sociální účetní provede soupis používaných elektrických spotřebičů klientů. Klienti nesmí používat vlastní prodlužovací kabely, rozdvojky aj. pokud nemají provedenu revizi.   Poplatky spojené s užíváním (telekomunikační poplatky, poplatky za příjem televizního a rozhlasového signálu, úhradu za zvýšenou spotřebu el. energie (hradí klient ze svých vlastních prostředků).
 • Klient používá jen bezpečné přístroje a zařízení. V případě nedodržení tohoto ustanovení, kdy by mohlo dojít k úrazu, může být vystaven zákaz používání tohoto zařízení v prostoru areálu Domova.
 • Klient si počíná tak, aby neohrožoval zdraví své ani zdraví ostatních osob. V případě úrazu svého nebo jiné osoby, oznámí okamžitě tuto skutečnost (pokud je schopen) zaměstnanci Domova Pampeliška. 
 • Používání otevřeného ohně je v celém objektu Domova Pampeliška přísně zakázáno. Klient by měl dbát na to, aby nenechával bez dozoru zapnuté elektrické spotřebiče.  
 • V pokojích je zákaz používání tepelných elektrických spotřebičů (el. vařič, přímotop,

mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice apod.) Dále je přísný zákaz manipulace a

použití otevřeného ohně v celém objektu Domova, včetně kouření mimo prostory k

tomu vyhrazené. Klient musí dodržovat stanovené protipožární a bezpečnostní

opatření.

Odpovědnost za škodu:

 • Klient odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil, na majetku Domova Pampeliška, na majetku a zdraví ostatních klientů, zaměstnanců a dalších osob, které se v areálu Domova Pampeliška oprávněně zdržují.
 • Zaměstnanec odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku.
 • Pokud by škoda nebo újma na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou naplňovala charakter trestného činu, bude řešena na podnět ředitelky Domova Pampeliška či poškozené osoby v trestním řízení.
 • Klient upozorní kteréhokoli zaměstnance Domova (pokud je toho schopen) na hrozící nebo již vzniklou škodu, aby mohla být učiněna opatření k jejímu odvrácení.

Článek XV.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov Pampeliška poskytuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření oznamuje klient službu konající sestře či jinému personálu na oddělení. Domov Pampeliška má sice své smluvní lékaře, ale klient není povinen k těmto lékařům přestoupit, pokud se se svým oš. lékařem domluví na pokračování lékařské péče, avšak dopravu k němu si musí zajistit sám. 

Po nástupu do Domova je uživateli nabídnuta vstupní lékařská prohlídka smluvního lékaře Domova Pampeliška. Toto opatření je z důvodu prevence vnesení infekčního onemocnění.

Vlastní úraz oznámí klient (je-li schopen) ihned službu konajícímu pracovníkovi. Úrazy se zapisují do denního hlášení služby a zdravotní dokumentace klienta.  

 • Klientům s Alzheimerovou či jinými druhy demencí podává léky pouze zdravotnický personál na základě medikace lékařem. Z důvodu tohoto onemocnění je nepřípustné, aby klientům Domova nosili léky nepředepsané lékařem rodinní příslušníci a nechávali je na pokojích klientů k užití dle vlastní potřeby.  
 • Pokud klient není schopen kontrolovat správné užívání předepsaných léků sám, podává léky zdravotní sestra zařízení.
 • Doplatek za léky, inkontinentní a rehabilitační pomůcky si hradí každý klient sám ze svých prostředků, pokud nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
 • V případě ošetření a vyšetření u odborných lékařů ve zdravotnických zařízeních, je  zajištěna přeprava sanitním vozem a doprovod v případě doporučení lékařem personálem Domova. Rodinný příslušník však může na vlastní žádost provést přepravu sám.
 • Pokud si klient nebo jeho příbuzní vyjedná z vlastní iniciativy lékařské vyšetření bez vědomí ošetřujícího lékaře, zajistí si sám dopravu i doprovod na toto vyšetření.

Článek XVI.

Hygiena

Dodržování běžných zásad osobní hygieny je nezbytným předpokladem a podmínkou pobytu klienta v Domově Pampeliška.

 • Při přijetí do Domova je klientovi doporučena vstupní lékařská prohlídka smluvním lékařem Domova. Lékař provede  zhodnocení jeho stavu kůže (vyrážka, rány, modřiny).
 • Klienti dbají o svoji osobní hygienu a pořádek přiměřeně svým schopnostem a dle svých potřeb. 
 • Klienti dodržují ranní a večerní hygienu. Koupání klientů (dle zdravotního stavu a vzájemné dohody) se provádí za dozoru a pomoci personálu dle aktuální potřeby, nejméně však 1x za týden, buď ve sprše v buňce  nebo v centrální koupelně. Péči o nehty na rukou provádí pečovatelky, na nohou provádí pedikérka jako fakultativní službu.  
 • Stříhání vlasů včetně kadeřnických služeb v Domově Pampeliška provádí kadeřnice jako fakultativní službu. 
 • Praní, žehlení a drobné opravy prádla jak osobního tak i ložního je zajišťováno v Domově Pampeliška a je účtováno klientům v úhradě za bydlení dle platných předpisů. Výměna ložního prádla je prováděna 1x za 14 dní, nebo dle potřeby.

Článek XVII.

Doba klidu

 • Noční klid je v Domově Pampeliška stanoven na dobu od 22:00 do 06:00 hodin ráno, polední klid dle přání a potřeby klienta.
 • V době nočního klidu nesmí být klient rušen s výjimkou nutnosti podat léky nebo poskytnout nutnou ošetřovatelskou či obslužnou péči.
 • V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas či sledovat televizi, pouze pokud neruší ostatní spolubydlící, po 22.00 hod za použití sluchátek (neplatí pro jednolůžkové pokoje).
 • Klienti, zaměstnanci i návštěvníci Domova se snaží nerušit svým jednáním noční klid.

Článek XVIII.

Pobyt mimo Domov Pampeliška

 1. Vycházka
 2. Hospitalizace
 3. DovolenáKlient může opustit Domov Pampeliška plánovaně nebo neplánovaně. Plánovaný pobyt mimo je odchod předem oznámený min. 1 den předem službu konající zdravotní sestře. ad 1)    vycházkou se rozumí opuštění Domova na dobu kratší než 24 hod. (nákupy, návštěva             lékaře, výlet). Personál Domova může nedoporučit vycházku, je-li ohrožena             bezpečnost, zdraví nebo život klienta (nepřízeň počasí, náledí,..)ad 2)    většinou neočekávaný pobyt mimo na základě zhoršeného zdravotního stavu nebo             úrazu ad 3)    plánovaný pobyt například v domácím prostředí
 • Klient má nárok na vrácení peněz za neodebranou stravu, nahlásí-li pobyt mimo Domov minimálně jeden den dopředu. Tuto skutečnost musí nahlásit službu konající zdravotní sestře, viz. Přeplatky na úhradě čl.XIII. Pokud jde o hospitalizaci, strava je odhlášena od následujícího dne po nečekané hospitalizaci.   

                                                                                                       Článek XIX.

                                                                                        Návštěvy v Domově Pampeliška

 • Klienti mohou přijímat návštěvy denně po snídani do večeře tj. 8,00 19,00 hod. s výjimkou doby podávání stravy:
 • Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek  Domova Pampeliška nebo narušovat soukromí ostatních klientů. Děti se po budově pohybují pouze v doprovodu rodičů, nebo si tuto návštěvu vyzvedne klient v recepci Domova. V celém areálu Domova je zakázán volný pohyb psů či jiných zvířat. Psi včetně štěňat mají vstup povolen pouze na vodítku a s náhubkem. Výjimkou jsou psi /příp. další živá zvířata/ canisterapie, která mají osvědčení. Majitel ručí za své zvíře a zodpovídá za jeho případné škody.
 • V případě porušení těchto zásad jsou zaměstnanci Domova oprávněni vykázat návštěvníka z prostor Domova popř. požádat o zákrok policii.
 • Pro odkládání obuvi a svršků nejsou v Domově vyhrazeny prostory a Domov neručí za ztrátu odložených věcí. Vzájemné návštěvy na pokojích klientů jsou dovoleny za předpokladu, že nebudou rušit spolubydlícího, či sousedy.
 • Při mimořádných událostech (např. hromadném výskytu infekčního onemocnění) může vedení Domova Pampeliška návštěvy na doporučení hygienika na nezbytně dlouhou dobu omezit či zcela zrušit. Informaci o zákazu návštěv lze získat i telefonicky.

                                                                                                            Článek XX.

                                                                                      Kulturní život v Domově pro seniory

 • Klienti Domova Pampeliška se mohou podle svých zájmů a zdravotního stavu zúčastňovat společenských a kulturních akcí v Domově i mimo něj, které zajišťuje a organizuje sociálně aktivizační tým Domova. Výlety, seniorské sportovní hry,
 • Klientům jsou k dispozici prostory kluboven, společné prostory, jídelna, knihovna, sál, kavárna, zahrádka, hala.
 •  Kulturní a společenský život v Domově Pampeliška připravují pro klienty pracovnice aktivizačního oddělení, které spolupracují se společenskými organizacemi, kulturními zařízeními, školami apod. a klienti se jich v případě zájmu mohou účastnit
 • Klienti mají možnost si objednat denní tisk a časopisy dle vlastního výběru.
 • Klienti jsou povinni užívat prostory a zařízení Domova řádně a podle jejich určení. Zachovávají zásady občanského soužití, respektují Domovní řád a vytvářejí společně s vedením Domova podmínky zaručující všem klientům nerušené užívání obytných  a

společenských prostor, zařízení Domova i celého areálu.

Článek XXI.

Zájmová a pracovní činnost

Klienti se mohou věnovat své zájmové činnosti a případně koníčkům, pokud tato činnost nebo její rozsah není na úkor jejich zdraví, nenarušuje klid nebo neohrožuje zdraví a bezpečnost vlastní nebo ostatních klientů i pracovníků Domova a pokud konkrétní zájmovou činnost podmínky v Domově Pampeliška umožňují.

Článek XXII.

Poštovní zásilky

 • Klientům jsou poštovní zásilky doručovány každý pracovní den poštovní doručovatelkou přímo do Domova Pampeliška. Pokud se jedná o doporučenou poštovní zásilku, je předána klientovi osobně sociální účetní oproti podpisu.
 • V případě, kdy klient není schopen podpisu, soc. pracovnice požádá Městský úřad ve Stráži pod Ralskem o ustanovení zvláštního příjemce a potom podepisuje převzetí zásilek před klientem tento zvláštní příjemce.
 • Obyčejné listovní zásilky přebírá od doručovatelky sociální účetní a následně je sama předá klientům.

Článek XXIII.

Stížnosti a připomínky

Za stížnost pro potřeby tohoto Domácího řádu je považována vyjádřená nespokojenost na:

 • způsob poskytovaných služeb
 • nedodržení kvality poskytované služby
 • jiné klienty Domova
 • na personál Domova

kdy klient očekává prověření a odpověď na svou stížnost.

 • Stížnosti, které má klient (který může být zastoupen osobou blízkou, rodinným  

příslušníkem, zákonným zástupcem ustanoveným soudem) může sdělit:  

Podání stížnosti:
KDY?

Stížnosti jsou přijímány každý den. Stížnost je přijímána buď ústně, nebo písemnou formou do schránky na stížnosti, které jsou v každém patře a vybírány jsou sociální pracovnicí 1x týdně.


KDE?

 • v kanceláři  ředitelky 1 patro budova A č. dveří 16
 • v kanceláři vedoucí sociálního úseku 1 patro budova A č. dveří 14
 • v kanceláři sociální pracovnice 1 patro budova A č. dveří 12
 • v kanceláři vrchní sestry 1 patro budova A č. dveří 15
 • v kanceláří aktivizačních pracovnic 1 patro budova A č. dveří 17
 • v kanceláři vedoucí Domova 1 patro budova A č. dveří 16
 • nebo kterémukoliv ze zaměstnanců

Sepisováním a vyřizováním stížností jsou pověřeny sociální pracovnice.

Každý zaměstnanec, kterému byla stížnost sdělena, musí klienta odkázat na výše uvedené zaměstnankyně kompetentní k sepisování a vyřizování stížností.


JAK?

Ústně podané stížnosti (i telefonické) zaměstnanec zaznamená do Knihy stížností věrnou formou, aby nebyl zkreslen obsah sdělení. Zápis musí obsahovat konkrétní výroky stěžovatele. Má-li stěžovatel potíže s vyjadřováním i komunikací a nemá tlumočníka, zaměstnanec během jednání ověřuje, že skutečnost zaznamenává tak, jak byla míněna. Souhlas s obsahem stížnosti potvrdí stěžovatel svým podpisem a zároveň obdrží kopii písemné podoby stížnosti. Pokud klient odmítne stížnost podepsat, bude uvedena poznámka odmítnutí podpisu. V případě, že stížnost za klienta podává někdo jiný (příbuzný, ..), platí stejný postup. 

U písemně podané stížnosti (i formou dopisu či e-mailem) je postup stejný jako u ústně podané stížnosti.

Klienti mají možnost svou stížnost vložit do schránek k tomu určených v každém patře.

Schránky pravidelně vybírá vedoucí sociálního úseku 1x týdně v pátek.

Pokud není stížnost anonymní, měla by obsahovat datum, jména přítomných, jasné vyjádření stěžovatele, případně co stěžovatel navrhuje nebo co očekává a podpis. Stížnosti se vyřizují do 30 dnů od podání.

Vyřízení stížnosti musí být objektivní. Stížnost nesmí vyřizovat zaměstnanec, proti kterému stížnost směřuje. Při šetření musí být vyslyšen nejen stěžovatel, ale i osoby, proti kterým je stížnost směřována a další osoby, které mohou stížnost doplnit.

Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána. Klienti Domova jsou seznámeni s touto možností a postup podání  (Standard č. 7) je volně k nahlédnutí v každém poschodí.

Zápis projednané stížnosti uvádí možnost odvolání. Stížnost se hodnotí jako oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná. Stížnosti a potřebné dokumenty šetření se evidují a zakládají pod pořadovým číslem.

S výsledky šetření stížnosti je stěžovatel seznámen jak ústně, tak písemným vyjádřením.    Výsledky anonymní stížnosti jsou vyvěšeny na nástěnce v příslušném patře po dobu 7 dní.

Zaměstnanci Domova vítají každý podnět na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Vedení Domova stížnosti na kvalitu nebo průběh služby vyhodnocuje a přijatá opatření slouží jako podklady pro zkvalitnění služby.

Pokud šetření stížnosti není v kompetenci Domova, postoupí Domov stížnost kompetentním orgánům a oznámí tuto skutečnost stěžovateli s tím, že odpověď obdrží od této organizace a podání odloží do dalšího šetření.

Klient má možnost podat stížnost také:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 525

Kancelář Veřejného  ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

Tel.: 542 542 111

Český helsinský výbor

Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5

Tel.: 220 515 188,  

Právní poradenství zejména v oblasti lidských práv:

 • Asociace občanských poraden, Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3, telefon:  222 780 599.
 • Liga lidských práv, Záhřebská 50, 602 00 Brno, telefon: 545 210 446.
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Petrská 29/1168, 110 00 Praha 1, telefon: 222 809 214.Článek XXIV.Práva a povinnost klienta
 • Klient má právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání a diskriminace ze strany Domova, jeho zaměstnanců a ostatních klientů.
 • Klient má právo na respektování své důstojnosti ze strany Domova, jeho zaměstnanců a ostatních klientů.
 • Klient má právo se volně pohybovat ve všech veřejných prostorách areálu Domova

            Pampeliška, poskytovatele sociálních služeb. Pohyb klienta není omezen ani mimo areál Domova.

 • Klient má právo podávat stížnosti na kvalitu, rozsah a průběh poskytovaných služeb a na zaměstnance Domova, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen.
 • Klient je povinen dodržovat Požární a poplachové směrnice Domova a dbát v tomto smyslu pokynů pověřených zaměstnanců Domova. Požární a poplachové směrnice jsou umístěny v každém poschodí.
 • Klient je povinen umožnit zaměstnancům Domova kontroly pokoje a svých úložných

            prostor z důvodu zajištění požární bezpečnosti celého Domova a základních

            hygienických a epidemiologických zásad. Zároveň je povinen umožnit přístup do

            pokoje při inventarizaci majetku.

 • Klient je povinen užívat majetek Domova podle svých možností ohleduplně a šetrně a

            úmyslně jej nepoškozovat.

 • Klient odpovídá Domovu za způsobené škody na majetku. V případě vzniku takové škody

 je klient povinen po dohodě s Domovem poškozenou věc na své náklady nechat

opravit nebo není-li oprava možná či účelná, zakoupit věc novou. Neučiní-li tak, je

Domov oprávněn poškozenou věc nechat opravit, resp. ji pořídit novou a žádat

náhradu vynaložených nákladů po klientovi.

 • Používání vlastních elektrospotřebičů je klientovi povoleno pouze se souhlasem vedení

Domova. Klient zodpovídá za případné škody, které vzniknou používáním těchto

spotřebičů.

 • Používání elektrospotřebičů musí být schváleno Domovem s přihlédnutím k technickému stavu zařízení a ke zdravotnímu a psychickému stavu klienta.
 • Klient je povinen zajistit si na vlastní náklady odborné revize vlastních elektrospotřebičů bez takových revizí není klient oprávněn uvést své elektrospotřebiče v Domově do

            provozu a provozovat je. Revize je povinen opakovat každé 3 roky.

 • Klient je povinen při přepravě osob služebním vozidlem se před jízdou řádně připoutat. V případě, že tak neučiní, neodpovídá Domov za případné poškození zdraví, které vzniklo v důsledku nepřipoutání ani za majetkové škody (pokuty).

Článek XXV.

Práva a povinnosti Domova

 • Domov je povinen zajišťovat službu pro klienty prostřednictvím kvalifikovaného personálu.
 • Domov má povinnost chránit v souvislosti s poskytováním služby osobní svobodu,

            soukromí a osobní údaje klienta.

 • Domov má povinnost chránit klienta před jakoukoliv formou diskriminace a zneužívání v souvislosti s poskytování služby.
 • Domov má povinnost přijmout, evidovat a vyřídit jakoukoliv stížnost klienta na kvalitu, rozsah a průběh poskytované služby.
 • Domov dbá, aby klient nebyl podáním stížnosti jakýmkoliv způsobem ohrožen.
 • Domov nepřebírá zodpovědnost za chování klienta.

Článek XXVI.

Opatření proti porušování kázně a pořádku

Pokud klient opakovaně porušuje zásady Domácího řádu a občanského soužití, je potřeba rozlišit, zda jeho chování vychází z nemoci, či jako úmysl. Pokud po vyšetření lékařem bude vyhodnoceno, že klient jedná úmyslně, projedná vedení Domova Pampeliška s tímto klientem  jeho přestupek a vysvětlí mu, jaké chování a jednání se od něj očekává a poučí jej o následcích, které by pro něj mohlo mít další porušování kázně a pořádku.

Podle závažnosti přestupku lze uložit tato opatření:

1.         Návrh na přeložení do jiného zařízení.

2.         Návrh na propuštění z Domova Pampeliška.

3.         Jedná-li se o chování, jehož posouzení či vyšetření patří do pravomoci orgánů policie

či orgánů činných v trestním řízení, je ředitelka Domova Pampeliška nebo pověřený

pracovník povinen učinit příslušné oznámení.

O každém jednání s klientem musí být sepsán protokol, který na závěr všichni přítomní podepíší.

Článek XXVII.

Ukončení pobytu v Domově Pampeliška

Pobyt v Domově Pampeliška končí na základě:

 • písemného oznámení klienta (nebo jeho zákonného zástupce)
 • úmrtím klienta
 • klient může být ze zařízení propuštěn, jestliže hrubě porušuje Domácí řád nebo jestliže další poskytování péče není účelné nebo potřebné.

Článek XXVIII.

Závěrečná ustanovení

 • Tento Domácí řád je závazný pro všechny klienty i zaměstnance Domova.
 • Tento Domácí řád připomínkoval právník Mgr. P. Hradecký a ředitelka Domova Y. Brichová
 • S Domácím řádem je povinen se prokazatelně seznámit každý klient před nebo při přijetí do Domova
 • Domácí řád je k dispozici ve společných prostorách v každém patře Domova nebo u soc. pracovnic, vedoucí organizace, ředitelky, ambulanci a web.stránkách organizace.

Platnost a účinnost Domácího řádu:

Tento Domácí řád Domova pro seniory Pampeliška nabývá účinnosti dnem 1. 03. 2015. Tímto dnem pozbývá platnost Domácího řádu z 1. 1. 2010.

                                                                                              Yvona Brichová

                                                                                                         ředitelka