V současně době se stránky upravují.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY > Velké Březno

Provoz: Po-Pá, 7:00 - 15:30. (Jiný termín dle dohody.)

82.jpg Rozvoz stravy

83.jpg Sídlo

Poslání

Posláním Pečovatelské služby PAMPELIŠKA ve Velkém Březně je poskytování terénní pečovatelské služby, která je poskytována ve vlastním sociálním prostředí žadatele o službu, tzn. v prostorách, které si klient sám určí a nasmlouvá s poskytovatelem služby. Služba je poskytována tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost klienta jak v oblasti sebeobsluhy, tak i návyků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou hlavně senioři, ale službu mohou využít i ostatní dospělé osoby, které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pobírají invalidní důchod z důvodu trvalých zdravotních změn a pobírají příspěvek na péči. Postižení může být rázu chronického, zdravotního, mentálního, tělesného, sluchového či zrakového. Do cílové skupiny nepatří osoby s projevy agresivity, dekompenzovaným psychickým onemocněním nebo ti, kteří odmítnou respektovat pravidla, kterými se Pečovatelská služba Pampeliška řídí. Služba je poskytována ve spádové oblasti Velké Březno - Ústí nad Labem.

Cíle

Cíle Pečovatelské služby Pampeliška jsou:

 • podpora při zajišťování péče o svou osobu ve vlastním sociálním prostředí uživatele služby
 • podpora při zajišťování chodu domácnosti uživatele služeb
 • zajišťování individuálního přístupu k uživatelům služeb s ohledem na jejich osobní potřeby
 • zajišťování dodržování lidských práv a základních svobod klienta
 • zajišťování služeb odborným a kvalifikovaným personálem s empatickým přístupem
 • rozvíjení či zachování schopností a dovedností uživatelů služeb při zachování možnosti svobodné volby

Zásady

Zásady poskytovaných sociálních služeb pečovatelské služby Pampeliška jsou:

 • dodržování a řízení se při poskytování služeb platnými právními předpisy, normami a zásadami
 • poskytování v souladu se schválenou registrací při naplňování Standardů kvality sociálních služeb
 • poskytování na základě uzavřené písemné smlouvy mezi oběma subjekty
 • seznámení uživatele služeb se způsobem úhrady a služeb
 • zajišťování pomoci uživatelům služeb při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • společné individuální plánování při poskytování pečovatelských služeb a jeho pravidelné vyhodnocování
 • zajišťování kvalitních služeb kvalifikovanými zaměstnanci s povinností jejich dalšího vzdělávání

Poskytování pečovatelské služby je prováděno na základě písemné dohody mezi žadatelem o službu a poskytovatelem služby. Žadatel – klient může o službu požádat osobně nebo telefonicky. Na základě žádosti klienta provede sociální pracovník poskytovatele služby šetření v místě jeho bydliště. Společně s klientem vymezí rozsah poskytované služby, frekvenci služby, domluví požadované cíle a způsob platby. Aktuální ceník za služby je součástí smlouvy. Současně v době své přítomnosti sociální pracovnice zkontroluje doklady klienta, případně navrhne doplnění či vyřízení doplňujících dokladů. Poučí klienta o vnitřních pravidlech poskytování služby, nabídne případně další fakultativní služby dle zdravotního stavu a přání klienta.

Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných pečovatelských služeb je dán vyhl.č. 505/2006 Sb. v platném znění a týká se služeb jak péče o klienta, tak i péče o domácnost.

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • nákupy

4) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, po malování, ...)
 • běžné nákupy a pochůzky (lékárna, hygienické pomůcky, úřady, ...)
 • velký nákup (např.týdenní, vybavení domácnosti, ...)
 • praní a žehlení osobního i ložního prádla

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, do zaměstnání
 • na úřad
 • za kulturou