V současně době se stránky upravují.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Pampeliška poskytuje terénní sociální služby v přirozeném sociálním prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jde o:

 • pečovatelské služby
 • sociálně právní poradenství
 • nabídka volnočasových aktivit pro seniory

Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb tyto úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pečovatelská služba pampeliška - LETÁK

Cíle

Dlouhodobé cíle v horizontu 5 let:

 • Svou prací chceme přispět k co nejdelší samostatnosti klientů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostření
 • Umožnit klientům v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby
 • Umožnit klientům žít běžným způsobem
 • Zachovat a rozvíjet důstojný život

Střednědobé cíle v horizontu 3 let:

 • Zabezpečit klientům pocit jistoty a bezpečí, což zajistíme stálým personálním zajištěním

Krátkodobé cíle do 1 roku:

 • Posilovat dobrou pohodu a zdraví klientů zapojením do adekvátních aktivit umožňujících déle dbát o fyzickou a psychickou kondici (účastnění se na aktivitách, výletech a jiných akcích pořádaných nejen organizací)
 • Pomáhat klientům osvědčit si dovednosti nutné k vlastnímu bezpečí (telefonování apod.)

Zásady

Zásady vyjadřují a zachycují hodnoty, kterými se všichni pracovníci organizace řídí a to jak při práci s klienty, tak při poskytování pečovatelských služeb. Jsou to hodnoty společné pro celý pracovní tým, které souvisejí především s dodržováním práv klientů, respektováním jejich volby, individuálním přístupem apod.

 • poskytovatel a pracovníci usilují o vytvoření takových podmínek, aby klienti mohli naplňovat svá práva, cíle a přání – snaha o individuální plánování
 • poskytovatel vytváří podmínky, ve kterých se klienti cítí důstojně a rozhodují se na základě vlastních pocitů
 • klienti se nemusí přizpůsobovat službám poskytovatele, nýbrž poskytovatel přizpůsobuje své služby potřebám jejích klientů
 • každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o řešení či předcházení nepříznivých situací
 • poskytované pečovatelské služby zachovávají lidskou důstojnost osob a snaží se o zachování co nejdelší soběstačnosti, působí na klienty aktivně a podporují jejich samostatnost
 • poskytovatel postupuje v zájmu klientů kvalitními způsoby

Pečovatelské služby jsou poskytovány na základě písemné dohody mezi Pampeliškou a klientem. Sociální pracovník provede sociální šetření v přirozeném prostředí (bydliště) klienta a spolu se dohodnou na poskytovaných službách, frekvenci služeb, způsobu platby a na konkrétních požadovaných cílech a přáních.

Cílová skupina

Pečovatelské služby organizace Pampeliška jsou poskytovány především:

 • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 • osobám, které jsou z jakéhokoli důvodu závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 • seniorům a dalším osobám, které pobírají z důvodu zhoršeného zdravotního stavu invalidní důchod či příspěvek na péči
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dětmi - jedná se o rodiny ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Věková struktura okruhu osob je bez omezení věku.

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby s projevy agrese
 • osoby, které odmítají dodržovat pravidla poskytovatele, Pampeliška,o.p.s.

Pečovatelská služba je poskytována odborným personálem, ve vymezeném čase a v přirozeném prostředí klienta.