UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2023 dochází ke změně úhrad na základě vyhlášky 440/2022 sbírky.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

DOMOV PRO SENIORY

Poslání

Posláním společnosti Pampeliška o.p.s. je poskytovat svým klientům - převážně seniorům komplex sociálních služeb, prostřednictvím kvalifikovaného personálu, formou podpory a péče směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti ve svém přirozeném prostředí.

Principy

Při poskytování služeb v DpS PAMPELIŠKA vycházet z materiálů

 • Listiny základních práv a svobod
 • Etického kodexu práv pacientů
 • Deklarace lidských práv duševně nemocných
 • Etického kodexu zaměstnanců DsP
 • Práva seniorů

Principy organizace vyjadřují hodnoty společné celému pracovnímu týmu při práci s klienty. Principy jsou součástí "kultury poskytovatele"

 • ve středu zájmu je vždy klient, jeho potřeby a zájmy
 • základem plánování služby je individuální představa, přání a tužba klienta
 • základem působení na klienta je individuální přístup a respektování jeho práv 
 • snahou všech zaměstnanců je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti klienta
 • základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • základem poskytované služby a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami klientů
 • základem prováděné služby a podpory je sdílení hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová práce
 • zachování co největší míry samostatnosti klienta
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke klientovi
 • respektování práv klienta
 • zachování lidské důstojnosti

Cíle

Cílem služeb je poskytovat a zajišťovat péči, která je zaměřena na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta a odpovídá jeho přáním a potřebám, které jsou definovány v individuálních plánech péče o klienta. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Dalšími dílčími cíli jsou

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • podpora v odpovědnosti za své chování, samostatné rozhodování
 • poskytování služby na základě individuálních potřeb a přání vyjádřených jak klientem, případně jeho blízkých, tak i ze strany zaměstnanců, případně dalších osob jsoucích v kontaktu s klientem
 • na základě pravidelně aktualizovaných individuálních plánů poskytování služeb poskytovat službu kvalitně a efektivně
 • služby poskytovat kvalifikovaným personálem na profesionální úrovni

Cílová skupina

 1. Cílovou skupinou Domova pro seniory PAMPELIŠKA jsou senioři a zdravotně postižení občané, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§ 49, zák.č.108/2006)
 2. Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem PAMPELIŠKA jsou klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení Alzheimerovou nemocí a jinými druhy demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§ 50, zák.č. 108/2006)

Do cílových skupin nepatří občané s projevy agresivity, s dekompenzovaným psychickým onemocněním, psychotici, občané, kteří potřebují stálou zdravotní péči, alkoholici a občané závislí na psychotropních látkách.

Předmět služby

Předmětem služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu případně domácnost.

Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah jednotlivých poskytovaných sociálních služeb je v souladu s vyhl.č.505/2006 Sb. v platném znění.

Dokumenty ke stažení

 1. Práva obyvatel DD ( pdf, 83 kB) 
 2. Práva pacientů ( pdf, 61 kB) 
 3. Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou ( pdf, 80 kB)