UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2023 dochází ke změně úhrad na základě vyhlášky 440/2022 sbírky.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Alzheimer

HOME > DOMOV PRO SENIORY > Domov se zvláštním režimem

Co je to demence?

Je definována jako klinický syndrom charakterizovaný poklesem až ztrátou globálních intelektových schopností v důsledku organického postižení mozku, která je obvykle ireverzibilní (nevratná) a trvale progredující (zhoršující se) a nepříznivě ovlivňuje pracovní a sociální funkce pacienta.

Doc. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Vzhledem ke specifitě a progresivnímu charakteru tohoto onemocnění je potřeba se touto chorobou a péčí o postižené velice vážně zabývat. Jde totiž o závažné onemocnění, které velice zásadně ovlivní život celé rodiny. Včasné rozpoznání příznaků a stanovení diagnozy je velmi důležité a dává šanci na brzké zahájení léčby.

S prodlužujícím se lidským věkem přibývá i klientů s Alzheimerovou demencí. Přesto, že péče o klienty s touto chorobou je specifická a psychicky náročná, rozhodli jsme se zřídit lůžka i pro takto nemocné klienty. Přijímáni jsou klienti mobilní, neboť právě Ti mohou být svým chováním i jednáním nebezpeční sobě i svému okolí. Snažíme se v duchu nejnovějších poznatků vytvořit takové prostředí, které bude klientovi příjemné a kde se bude cítit dobře. Adaptace je velice důležitou součástí péče o klienta. Pro lepší orientaci jsou pokoje barevné, běžně vybavené.

Péče je poskytována v duchu nejmodernějších poznatků medicíny pod dohledem psychiatrů.

        


                POPIS  REALIZACE  POSKYTOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB

                                 DOMOV  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem (DZR) je poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci druhé osoby, nemohou žít ve vlastním sociálním prostředí, ani využívat jiných typů sociálních služeb. Služba DZR je zaměřená na klienty trpící chronickým duševním onemocněním a jejich specifické potřeby, čemuž je přizpůsobena i péče, chod zařízení i přístup zaměstnanců ke klientům. Poskytováním kvalifikovaných sociálních a zdravotních služeb chceme umožnit našim klientům prožívat v rámci možností důstojné a bezpečné stáří.

Cílová skupina

Přijímáme klienty od 45 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova nemoc, časné typy demence, lehčí formy jiných duševních onemocnění jako jsou deprese, úzkostné poruchy, apod.) V případě již natolik narušenou mírou orientace v čase, prostoru i osobou, máme oddělení uzavřené, odkud klient odchází z důvodu zajištění jeho bezpečnosti v doprovodu.

Do DZR přijímáme klienty :

 • kteří nemají smyslové postižení vyžadující nepřetržitou osobní asistenci
 • netrpí závislostí na návykových látkách, v jejímž důsledku by mohli závažným způsobem narušovat kolektivní soužití
 • jejichž duševní onemocnění je v kompenzovaném stavu
 • kteří netrpí infekčním onemocněním
 • jejichž zdravotní stav nevyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení

Do DZR nepřijímáme klienty :

 • pokud je naplněna kapacita domova
 • pokud zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou senior žádá
 • pokud klient trpí onemocněním, které nespadá do cílové skupiny

Dále přijímáme osoby od 40 let věku na základě objednávky Libereckého kraje. Poskytujeme 10 lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí (neurodegenerativní onemocnění), osoby s kumulací problémů, osoby bez přístřeší, osoby  bez nároku na důchod, nízkopříjmové osoby, které pobírají dávky hmotné nouze, které potřebují 24 hod. péči v zařízení sociální péče.

Tato lůžka jsou vyčleněna pouze pro klienty z oblasti:

Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec n.N., Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod.

(na tato lůžka jsou přijímáni klienti na základě sociálního šetření při součinnosti pracovníka obce, kraje a poskytovatele sociální služby).

Cíl služby

Cílem domova se zvláštním režimem je klient, který :

 • ve spolupráci se zaměstnanci DZR vnímá svůj život co nejvíce podobný životu, který vedl ve svém přirozeném prostředí, udržovat zvyklosti
 • s pomocí služeb domova bude nadále udržovat přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli
 • se v domově cítí bezpečně
 • dostává služby dle svých individuálních potřeb
 • je na konci života zaměstnanci domova důstojně doprovázen

Zásady poskytování služby

 • rovný přístup ke všem klientům
 • respektování lidské důstojnosti
 • respektování nezávislosti a soběstačnosti, v rámci duševního postižení respektování názorů a potřeb klienta
 • udržení sociálního začlenění

Jednání se zájemcem o službu, vstup seniora do služby

Domov se zvláštním režimem přijímá seniory z celé ČR. Žádost se podává na tiskopisech, které si zájemce případně opatrovník vyzvedne přímo v zařízení, nebo je možnost ji stáhnout z našich stránek www.pampeliska-ss.cz . Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi je možné podat osobně u sociální pracovnice v zařízení, nebo poslat poštou na adresu DD. V DD je podle vnitřních pravidel žádost posouzena a pokud senior splňuje podmínky přijetí, po předchozí telefonické domluvě provede sociální pracovnice se zdravotníkem šetření v domácnosti klienta, případně v nemocnici či psychiatrické léčebně.

V den nástupu je se seniorem sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby, která je vždy písemná, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient, případně jeho opatrovník, pokud je omezen ve způsobilosti k právním úkonům.

Popis služby

 1. Naplnění základních činností ze zákona

Služba domov se zvláštním režimem zahrnuje tyto základní činnosti :

 • poskytnutí stravy 3x denně
 • poskytnutí ubytování 1L a 2L pokoje
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálněterapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 1. Pravidla poskytování služby

Jsou obsažena :

 • v Domácím řádu
 • ve smlouvě o poskytnutí služby
 • ve Standardech
 1. Pravidla pro vyřizování stížností

V DS Pampeliška mají všichni klienti, popř. jejich zástupci možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služby. O možnosti a způsobu podávání stížností je klient informován při nástupu do zařízení. Pravidla jsou i veřejně vyvěšena. Stížnosti se řeší v souladu s vnitřními předpisy.

 1. Pravidla pro ukončení služby

Klient nebo jeho opatrovník může vypovědět smlouvu pouze písemně a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce.

Domov se zvláštním režimem může klientovi vypovědět smlouvu ve výpovědní lhůtě, která činí  2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a to v případě, že klient :

-         nezaplatil zcela nebo částečně úhradu dle smlouvy, nebo je v prodlení s takovou úhradou po dobu delší než 10 dnů

-         klient i po opětovném písemném napomenutí ředitelem DS hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu

-         zamlčel údaje, které jsou v rozporu s cílovou skupinou

 1. Úhrada za služby

Výše úhrady každého klienta je nedílnou součástí smlouvy, která je písemně uzavřena při nástupu do DS Pampeliška.

      Úhrada

 • z důchodu      pobyt (úklid, praní prádla)

                           strava (3x denně)

 • příspěvek na péči v přiznané výši pečovatelské služby
 • v částce nejsou zahrnuty :      - doplatky za léky                                                                           

                                                    - poplatky u lékařů

                                                    - hygienické potřeby

                                                    - služby kadeřnice, pedikérky                                                                                   

                                                    - odběr za zvýšenou spotřebu el. energie (TV, lednice)

 1. Prostory, materiální a technické vybavení

DS Pampeliška je tvořen dvěma osmipodlažními budovami a jednopodlažním stravovacím zařízením. V dosahu je pošta, prodejna potravin Penny, restaurace, Městský úřad, Poliklinika, lékárna. V objektu máme vlastní bufet s možností posezení.

Objekty jsou bezbarierové se 4 výtahy. Samozřejmostí je moderní protipožární vybavení. Součástí objektů je vnitřní atrium s možností příjemného posezení.

Stravování zajišťujeme prostřednictvím vlastního stravovacího provozu. Klienti se stravují v jídelnách, které jsou součástí každého ubytovacího patra.

Praní osobního prádla zajišťujeme ve vlastní prádelně, ložní prádlo dodavatelsky.

Ubytování poskytujeme v 1 a 2 lůžkových pokojích, každý pokoj má vlastní balkon a sociální zařízení. Kromě toho pro klienty s omezenou pohyblivostí je k dispozici v každém patře velká koupelna.

Vybavení pokojů je běžné, klient si může 1 lůžkový pokoj vybavit sám, dvoulůžkový pokoj tak, aby neomezil spolubydlícího. V případě potřeby klient obdrží signalizační zařízení pro přivolání pomoci.


Ubytování

V jedno a dvoulůžkových pokojích standardně vybavených jako běžný domov pro seniory. Pouze klientům s Alzheimerovou demencí není povoleno zamykání pokojů. Pro lepší orientaci klientů jsou pokoje barevně vymalovány tak, aby nebyly stejné barvy v sousedících buňkách. Buňka je tvořena jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Každý z pokojů má svůj balkon.

1129.jpg


Společné prostory


1132.jpg

1128.jpg

1127.jpg

1130.jpg

1131.jpg