V současně době se stránky upravují.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Platba

Za poskytnuté služby platí klient podle platného Sazebníku úhrad vydaného pečovatelskou službou, dle vyhlášky 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  • Každá změna v sazebníku úhrad bude klientovi oznámena jeden měsíc před účinností této změny.
  • Výše úhrad je v souladu s par. 3, 6 a 7 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dle platného sazebníku úhrad organizace.
  • Vyúčtování služeb se provádí na základě výkazu práce pečovatelky, jehož správnost potvrdí na konci měsíce (nebo při ukončení či přerušení služby) každý klient svým podpisem.
  • Úhrada za provedené služby se provádí vždy na základě vyúčtování proti dokladu o převzetí peněz. Úhrada za služby a stravné se platí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet nebo pomocí inkasa. Klient vždy obdrží před provedením inkasa vyúčtování služby.
  • Přeplatky za stravné a dovoz stravy je organizace povinna vyúčtovat a vyplatit nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, v němž přeplatek vznikl.

Pečovatelská služba poskytovaná bez úhrady

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

  • rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí,
  • účastníkům odboje,
  • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů  před uplynutím 12 měsíců.