V současně době se stránky upravují.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Smlouva

Smlouva o poskytovánípečovatelských služeb

Uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:            

Pan/paní:                  ……………………

nar. :                          …………

bydliště :                   ………………………………….

OP:                              ………………………………………

zastoupený / á             , , ,

(dále jen „uživatel“)

a

Nezisková organizace PAMPELIŠKA, o.p.s.

IČ                                27284506

se sídlem                     Velké Březno, Ústecká 318, PSČ 403 23

zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka č. 188

jednající ředitelkou     Yvonou Brichovou

číslo účtu

(dále jen „poskytovatel“)

(společně shora a dále také jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřeli podle ustanovení § 40 a § 91 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto 

Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb

(dále jen „smlouva“) 

Preambule

1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je neziskovou organizací, která je oprávněna poskytovat sociální služby, včetně pečovatelské služby, v rozsahu stanoveném v ustanovení § 40 zákona a v souladu s ustanovením v § 120 odst. 5 zákona a vyhlášky čís. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění (dále jen jako „vyhláška“). Poskytovatel splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení § 79 zákona.

2. Uživatel tímto prohlašuje a svým podpisem pod touto smlouvou stvrzuje, že je osobou, která má sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a proto jeho situace vyžaduje pravidelnou individuální pomoc jiné fyzické nebo právnické osoby Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech nebo ve vlastním sociálním prostředí uživatele.

3. Průběh poskytování sociálních služeb je prováděno podle míry pomoci a podpory, které vychází z individuálních aktuálních potřeb uživatele a je sestavován v souladu s vnitřními předpisy poskytovatele a v průběhu poskytování služeb je za součinnosti uživatele a poskytovatele v pravidelných intervalech vyhodnocován a v případy potřeby upravován. Míra podpory a pomoci se odvíjí od schopnosti uživatel pečovat o sebe a být soběstačným.

4. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná spolupráce bude směřovat k zachování co největší míry soběstačnosti a co nejdelšímu setrvání v domácím nebo ve vlastním sociálním prostředí uživatele.

5. Poskytovatel prohlašuje, že má registrované provozovny na poskytování pečovatelských služeb a to v těchto regionech:

 1. provozovna se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 265,
 2. provozovna se sídlem Teplice v Čechách, Českobratrská 46,
 3. provozovna se sídlem Velké Březno, Ústecká 318.

Článek I. Druhy poskytovaných sociálních služeb

Poskytovatel poskytuje uživateli sociální služby, které zahrnují terénní sociální služby a to na přání uživatele a v jeho zájmu. Rozsah poskytovaných sociálních služeb je poskytován na základě a podmínek, uvedených v této smlouvě, ve vnitřních předpisech poskytovatele a ve standardech kvality pro poskytování sociálních služeb, zpracované poskytovatelem.

Článek II. Rozsah poskytovaných sociálních služeb

 1. Rozsah a průběh poskytování sociální služby, je stanoven s ohledem na osobní cíl uživatele, který záleží zejména na možnostech, schopnostech a přání uživatele a možnostech poskytovatele. Služba je poskytovány v rozsahu ustanovení § 40 zákona.
 2. Pečovatelskou službou se rozumí zejména tyto základní činnosti podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 3. Mimo základní činnosti, uvedené v předchozím odstavci, se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli na jeho požádání fakultativní činnosti, pokud si tyto úkony z důvodu věku nebo onemocnění nemůže zajistit veřejnou službou.
 4. Rozsah a způsob poskytovaných služeb, uvedených v odst. 2 tohoto článku, se může měnit podle individuálních potřeb uživatele a v souladu se standardy kvality služeb poskytovatele
 5. Smluvní strany si sjednaly, že změnu rozsahu péče lze sjednat na základě změn v požadavcích a potřebách uživatele s přihlédnutím k provozním podmínkám poskytovatele.
 6. Rozsah poskytované služby: denně dle potřeby.

 Článek III.

Místo a čas poskytování sociálních služeb

 1. Služby sjednané v článku II. smlouvy se poskytují v zařízení sociálních služeb Pampeliška, o.p.s. Máchova 265, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27.
 2. Pečovatelská služba se poskytuje dle individuálních potřeb klienta nepřetržitě sedm dní v týdnu.
 3. V případě, že pro některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tento den oznámit poskytovateli nejpozději 2 pracovní dny před tímto dnem. Smluvní strany sjednávají, že výjimku tvoří nepředvídatelné změny u uživatele. Neodhlášené služby budou uživateli účtovány jako by byla služba provedena.

Článek IV.Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sociální služby – pečovatelskou – a podporu v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem, obecně závaznými právními a prováděcími předpisy.
 2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat smlouvu a vnitřní předpisy poskytovatele, a to za předpokladu, že bude disponovat dostatečnými možnostmi, které jsou potřebné pro realizaci sociální služby.
 3. Poskytovatel zodpovídá za to, že sociální služba bude poskytována pracovníkem pečovatelské služby, který splňuje osobnostní a příslušné požadavky pro výkon poskytované sociální služby. Pracovník poskytující pečovatelskou službu bude chránit zájmy uživatele, respektovat jeho lidskou důstojnost, individualitu a projev svobodné vůle.
 4. Uživatel potvrzuje, že před podpisem smlouvy, byl poskytovatelem seznámen se směrnicí poskytovatele, pro poskytování pečovatelské služby a dalšími skutečnostmi, které mají vliv na poskytování sociálních služby, a předaným informacím porozuměl a nežádá k nim jakéhokoliv vysvětlení. Uživatel prohlašuje, že bude dodržovat vnitřní předpisy poskytovatele, s kterými se seznámil. Svým podpisem pod touto smlouvu stvrzuje skutečnosti uvedené v tomto odstavci.
 5. V případě změn obecně závazných předpisů, zejména v oblasti sociálních služeb, které mají dopad na ustanovení smlouvy, prohlašuje uživatel, že změny bude akceptovat a dodržovat.
 6. Uživatel, jeho opatrovník nebo zákonný zástupce, se zavazuje zaplatit úhradu za poskytnutou péči ve sjednané výši a do 10. dne následujícího měsíce.
 7. Uživatel pečovatelské služby zodpovídá za to, že vytvoří podmínky pro to, aby zaměstnanec poskytovatele mohl provést úkony pečovatelské služby, aby nebyl ohrožen život, zdraví nebo důstojnost tohoto zaměstnance. Jedná se zejména o tyto ohrožující situace:

a) volně puštěné zvíře v bytě, ohrožující provedení výkonu a zaměstnance poskytovatele,

b) manipulace se zdravím ohrožujícími předměty nebo různými nebezpečnými materiály,

c) nedodržování základních hygienických zásad,

d) ponižování osobnosti pracovníka, poskytující pečovatelské služby aj.

8. Uživatel se zavazuje, že nebude požadovat po pracovníkovi pečovatelské služby úkony, které by se vztahovaly k jiné osobě, než která uzavřela tuto smlouvu.

Článek V. Služby sociální pomoci a podpory

1. Obsahem služby jsou tyto základní činnosti:

a) podpora a/nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) podpora a/nebo pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

d) sociálně terapeutické činnosti,

e) aktivizační činnosti,

f) podpora a/nebo pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2. Služby podle předchozího odstavce jsou poskytovány v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou a v míře odpovídající potřebám uživatele.

3. Míra pomoci a podpory vychází z individuálních potřeb uživatel a je blíže stanovena v jeho individuálním plánu péče. Míra podpory a pomoci se odvíjí od schopnosti uživatel pečovat o sebe a být soběstačným.

4. Individuální plán péče je sestavován spolu s uživatelem. Je pravidelně hodnocen a upravován dle aktuálních potřeb uživatel.                                                              

Článek VI. Fakultativní služby

1. Fakultativními službami jsou činnosti, které může poskytovatel poskytnout uživateli nad rámec základních činností uvedených v článku II. smlouvy.

2. Rozsah poskytování fakultativních činností v rámci sociální služby jsou tvořeny zejména těmito činnostmi:

 1. dohled nad dospělým občanem,
 2. doprava služebním vozidlem,
 3. dohled nad požitím léků,
 4. zapůjčení prostředků zdravotnické techniky,
 5. zprostředkování duchovních potřeb.

3. Fakultativní služby budou uživateli poskytnuty za přímou platbu v rozsahu a za podmínek stanovených vnitřními pravidly poskytovatele.

4. Výše úhrady za základní a fakultativní činnosti v rámci sociálních služeb je uveden v Sazebníku úhrad Pampeliška, o. p. s., který je umístěn na internetových stránkách poskytovatele.

Článek VII. Výše úhrady za sociální služby a způsob jejich placení, včetně způsobu vyúčtování

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování základních a fakultativních činností sjednaných v této smlouvě podle ustanovení § 75 odst. 1, písm. b) zákona a ustanovení § 35 odst. 2) vyhlášky.

2. Smluvní strany se dohodly, že výše úhrady za poskytování pečovatelské služby, tak jak je uveden v článku II., odst. 2) smlouvy, činí:

a) součtem částek za jednotlivé úkony provedené a účtované v daném měsíci, dle sazebníku úhrad.

3. Uživatel se zavazuje a je povinen za poskytnuté služby zaplatit úhradu v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostní platbou, jejíž způsob stanoví vnitřní pokyn poskytovatele tj. do 20. Dne následujícího měsíce.

4. Poskytovatel je oprávněn měnit výše úhrad za základní služby, uvedené v článku II., odst. 2 smlouvy, podle legislativních změn a fakultativní služby na základě rozhodnutí ředitelky Pampeliška, o. p. s. Se změnami úhrad za základních a/nebo fakultativní činnosti bude uživatel seznámen nejpozději 1 měsíc předem.

5. Uživatele, kteří doložili skutečnost, že jsou posuzováni podle zákona čís. 262/2011 Sb., zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v platném znění, nehradí.

Článek VIII. Ujednání o dodržování pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytovánísociálních služeb

1. Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele, které jsou umístěny na internetových stránkách poskytovatele a/nebo u vedoucí zařízení, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy.

2. Uživatel prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.

3. V případě, že poskytovatel změní vnitřní pravidla platná ke dni podpisu této smlouvy, Uživatel se zavazuje dodržovat i změněná pravidla. Poskytovatel je povinen písemně oznámit Uživateli změnu, zrušení či nové vydání pravidel (dále jen změna) nejméně do 15 kalendářních dnů přede dnem účinnosti těchto změn.

4. Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

Článek IX. Ochrana osobních a citlivých údajů

1. Uživatel podpisem této smlouvy v souladu se zákonem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, uděluje pro dobu trvání smluvního vztahu souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů (jména, příjmení, datum narození, bydliště a/nebo místo, kde se zdržují) v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby. Uživatel prohlašuje, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Uživatel prohlašuje, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat. V případě odmítnutí souhlasu poskytovatel není nadále oprávněn osobní údaje zpracovávat. V tomto případě poskytovatel nemůže poskytovat služby sociální péče, neboť poskytování služeb sociální péče je podmíněno zpracováním osobních údajů. Poskytovatel se při uchovávání dat řídí také zákonem čís. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával data o uživateli obsažená v dokumentech předkládaných v souvislosti s podáním žádosti o poskytování pečovatelské služby, data uvedená v této smlouvě a získaná v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a to za účelem poskytování sociálních služeb.

3. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval osobní údaje, včetně citlivých údajů, o uživateli, a to v rozsahu nezbytně nutném, za účelem poskytování informací o sociální situaci k tomu příslušných orgánů např. poskytovatelů dávek ze sociálního systému, Policii ČR aj. při poskytování zdravotních služeb uživateli. Údaje shromážděná podle předchozí věty, mohou být uvedeným subjektům a orgánům sdělovány jen v rozsahu nezbytně nutném.

4. Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni zachovat mlčenlivost o údajích týkající se osoby uživatele, o kterých se při své činnosti dozvěděli. Tato povinnost zaměstnanců poskytovatele trvá i po skončení pracovního vztahu s poskytovatelem.  

5. Zaměstnanci poskytovatele sdělují třetím subjektům údaje o uživateli, o kterých se dozvěděli při své činnosti, jen stanoví – li tak zákon nebo jiný zvláštní zákon. Jinak mohou údaje o uživateli sdělovat třetím subjektům jen s písemným souhlasem uživatele.

6. Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je vedena o jeho osobě.

7. Uživatel podpisem pod touto smlouvou dává svůj souhlas s tím, že pověření zaměstnanci poskytovatele mají právo seznámit se s daty uživatele, a to v rozsahu nezbytně nutném po poskytování sociálních služeb.

Článek X.Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1. Smlouva může být ukončena výpovědí některou ze smluvních stran, písemnou dohodou obou smluvních stran anebo úmrtím uživatele.

2. Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručena poskytovateli. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 1 týden a počíná běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena.

3. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacením úhrady za poskytnuté sociální služby za dobu delší jak 1 měsíc,

b) jestliže uživatel i po opakovaném písemném napomenutí (3x v průběhu třech měsíců) hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z této smlouvy a z vnitřních pravidel poskytovatele,

c) jestliže dojde ke změně situace uživatele, zejména jeho zdravotního stavu, a poskytovatel již není schopen zajistit potřebné a požadované sociální služby,

d) jestliže se uživatel více jak 3 měsíce nevyužívá pečovatelských úkonů, které vyplývají ze smlouvy, z jiných důvodů, než je pobyt ve zdravotnickém zařízení,

e) hrubé narušení mezilidských vztahů ze strany uživatele, které snižuje důstojnost zaměstnance poskytující sociální služby nebo vytváří uživatel nepřátelské prostředí,

f) zamlčení skutečností významných pro poskytování sociálních služeb.

4. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3) písm. a) až f) tohoto článku, činí 1 týden a počíná běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena.

5. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatele, tak jak je uvedeno v odst. 3) písm. c) tohoto článku, vypoví poskytovatel smlouvy uživateli, neboť uživatel již nesplňuje předpoklady pro cílovou skupinu dané poskytované služby. Smluvní strany se mohou domluvit na změně v druhu poskytované služby uživateli, pakliže ji poskytovatel poskytuje.

6. Ke dni zániku smlouvy je uživatel povinen uhradit poskytovateli veškeré své závazky, jež ze smlouvy vůči poskytovateli má.

Článek XI. Doba platnosti smlouvy

1. Doba platnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Doba platnosti smlouvy se sjednává na dobu neurčitou.

3. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na třetí osobu.

4. Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
 2. Změny a doplňky této smlouvy, kromě příloh, lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
 3. Právní vztahy upravené touto smlouvou se budou řídit právem České republiky. Pro uzavření této smlouvy a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se použily ustanovení zákona a občanského zákoník.
 4. Uživatel, který podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sám jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu uživatele.
 5. Uživatel souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů (fotografie, video). Poskytovatel je oprávněn používat tyto záznamy po neomezenou dobu za účelem své propagace, tj. zejména používat je do tištěných propagačních materiálů (letáky, brožury), umisťovat je na svých internetových stránkách, na nástěnkách v zařízení apod. Poskytovatel se zavazuje, že používáním záznamů nebude snižována důstojnost uživatele.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem, dne ………….

………………………………..                                         ………………………………………....

     podpis uživatele                                                                PAMPELIŠKA, o.p.s.

                                                                                                    IČ 27284506

                                                                                          Velké Březno, Ústecká 318

                                                                                           Yvona Brichová, ředitelka